Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

  

Základní ustanovení

 1. 1. Tyto všeobecné podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
 • ATELIÉR TUBA z.ú.
 • IČ: 09667130
 • DIČ: CZ09667130
 • se sídlem: Felberova 123, Liberec
 • zapsaný u: Krajský soud v ústí nad Labem, U 213
 • kontaktní údaje: Kateřina Kopečková
 • email: ateliertubalbc@gmail.com
 • telefon: 732 310 471
 • www: www.ateliertuba.cz

(dále jen „ATELIÉR TUBA“)

 1. Klient bere na vědomí, že ATELIÉR TUBA není podnikatelem a že neprovozuje podnikatelskou činnost. Proto se na vztah mezi ATELIÉREM TUBA a klientem nepoužijí právní předpisy upravující vztah podnikatele a spotřebitele.
 2. Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti ATELIÉRU TUBA a klienta, kterým je osoba uzavírající s ATELIÉREM TUBA smlouvu o poskytnutí služby či kupní smlouvu prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.ateliertuba.cz (dále jen „smlouva“ a „internetový obchod“). V jiných případech se použijí tyto všeobecné podmínky, jestliže se na ně ATELIÉR TUBA odkáže při uzavírání smlouvy.
 3. Ustanovení všeobecných podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných podmínek.
 4. Tyto všeobecné podmínky a smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

Definice pojmů

 1. Níže uvedené pojmy psané s velkým počátečním písmenem budou mít v těchto všeobecných podmínkách a v kupní smlouvě následující význam:
 • Akcí“ se rozumí jakákoliv akce, která bude pořádána ATELIÉREM TUBA pro veřejnost;
 • Ateliérem“ se rozumí nebytové prostory nacházející se na adrese Felberova 123, Liberec, v nichž se pořádají Akce;
 • Individuálními lekcemi“ se rozumí jedna lekce či soubor lekcí organizovaných ATELIÉREM TUBA v Ateliéru. Zaměření, program a počet Individuálních lekcí je sjednán s klientem s ohledem na jeho individuální potřeby a motivaci (např. příprava na talentové zkoušky);
 • Nočním ateliérem“ se rozumí jakákoliv Akce, která je tímto pojmem označena na internetovém obchodě, na sociálních sítích či v jiných materiálech;
 • Otevřeným ateliérem“ se rozumí časové období určené ATELIÉREM TUBA, v němž lze navštívit prostory Ateliéru a věnovat se vlastní tvorbě bez vedení lektora. V průběhu Otevřeného ateliéru může být organizován doprovodný program. Otevřený ateliér se pro účely obchodních podmínek a smlouvy považuje za Akci;
 • Otevřenými lekcemi“ se rozumí Otevřený ateliér, Tvůrčí sochařství a Večer na téma;
 • Poukazem“ se rozumí poukázka ve smyslu ust. § 1939 a násl. občanského zákoníku, která reprezentuje právo se zúčastnit Akce. Poukaz je volně převoditelný;
 • Semestrálním kurzem“ se rozumí soubor tematicky zaměřených lekcí organizovaných ATELIÉREM TUBA v Ateliéru. Zaměření, program a počet lekcí Semestrálního kurzu je uveden v nabídce na internetovém obchodě;
 • Tvůrčím sochařstvím“ se rozumí jakákoliv Akce, která je tímto pojmem označena na internetovém obchodě, na sociálních sítích či v jiných materiálech;
 • Večerem na téma“ se rozumí jakákoliv Akce, která je tímto pojmem označena na internetovém obchodě, na sociálních sítích či v jiných materiálech;
 • Workshopem“ se rozumí jakákoliv Akce, která je tímto pojmem označena (pojmenována) na internetovém obchodě, na sociálních sítích či v jiných materiálech. Workshopy jsou organizovány osobami odlišnými od ATELIÉRU TUBA. ATELIÉR TUBA jen prezentuje nabídku těchto třetích osob a poskytuje ke konání Workshopů Ateliér. ATELIÉR TUBA neodpovídá za organizaci a průběh Workshopů.
 • Zbožím“ se rozumí hmotné movité věci nabízené ATELIÉREM TUBA na internetovém obchodě ke koupi.

 

III. Informace o akcích a cenách

 1. Informace o Zboží, včetně uvedení cen jednotlivého Zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého Zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto Zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace Zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a ATELIÉR TUBA není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží, které má povahu hmotných movitých věcí a které má být klientovi doručeno. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí klient sám a jejich výše se řídí smluvním vztahem klienta a jeho poskytovatele internetu a telekomunikačních služeb.
 2. Klient provádí objednávku těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si klient vybere Akci, jíž se zamýšlí zúčastnit.
 2. Před odesláním objednávky je klientovi umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle klient ATELIÉRU TUBA kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou ATELIÉREM TUBA považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení klienta o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle ATELIÉR TUBA klientovi potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou klient při objednání zadal. Toto potvrzení obsahuje údaje sloužící k uhrazení kupní ceny Akce. V případě, že některou z položek objednávky nemůže ATELIÉR TUBA splnit, zašle ATELIÉR TUBA klientovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku obsahující i údaje sloužící k uhrazení kupní ceny Akce. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy.
 4. Smlouva mezi ATELIÉREM TUBA a klientem je uzavřena okamžikem uhrazení kupní ceny. ATELIÉR TUBA je až do zaplacení kupní ceny oprávněn i bez udání důvodu odmítnout objednávku klienta, čímž bude vyloučeno uzavření smlouvy.
 5. V případě, že klient si objednal Semestrální kurz, může klient první lekci daného Semestrálního kurzu absolvovat ještě před zaplacením kupní ceny daného Semestrálního kurzu. Toto bezplatné absolvování první lekce Semestrálního kurzu ani Klienta ani ATELIÉR TUBA k ničemu nezavazuje. Bude-li mít klient zájem zúčastnit se druhé lekce Semestrálního kurzu, musí s ATELIÉREM TUBA uzavřít smlouvu zaplacením kupní ceny Akce. Bezplatné absolvování první lekce Semestrálního kurzu nezakládá klientovi právo na slevu z kupní ceny Akce. Předchozí odstavce těchto obchodních podmínek se použijí obdobně.
 6. ATELIÉR TUBA vystaví klientovi fakturu bezprostředně poté, co klient uhradí kupní cenu Akce. Faktura bude odeslána na emailovou adresu klienta.

 Zákaznický účet

 1. Na základě registrace klienta provedené v internetovém obchodě může klient přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může klient objednávat Akce. Klient může objednávat Akce také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání Akcí je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené klientem v zákaznickém účtu a při objednávání Akcí jsou ATELIÉREM TUBA považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. ATELIÉR TUBA nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Klient není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. ATELIÉR TUBA může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, že klient svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, že klient poruší povinnosti plynoucí mu ze smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení ATELIÉRU TUBA, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 Poukaz

 1. Klient může požadovat, aby mu ATELIÉR TUBA vydal Poukaz reprezentující právo se zúčastnit Akce, kterou si klient objednal. Poukaz je volně převoditelný. Poukaz bude klientovi vydán až poté, co klient uhradí kupní cenu akce.
 2. Platnost zakoupených Poukazů je 12 měsíců. Platnost Poukazů, které byly poskytnuty klientovi jakožto náhradní plnění, je 6 měsíců. Doba platnosti Poukazu počíná plynout ode dne předání Poukazu klientovi. V případě odeslání Poukazu klientovi prostřednictvím e-mailu se za den předání Poukazu považuje den odeslání e-mailu ATELIÉRU TUBA s Poukazem klientovi.
 3. Poukaz bude vyhotoven elektronicky a zaslán klientovi na jeho e-mailovou adresu. Klient může požádat o vydání listinného Poukazu jakožto hmotné movité věci. V takovém případě bude Poukaz vydán klientovi v předem dohodnutý termín v Ateliéru.
 4. Klient, který má Poukaz na Semestrální kurz a který nemá zájem absolvovat daný Semestrální kurz, může požadovat výměnu daného Poukazu za Poukazy na jiné Akce v souhrnné hodnotě odpovídající Poukazu na daný Semestrální kurz. Případný kladný rozdíl mezi cenou Poukazu na daný Semestrální kurz a vybranými Poukazy na Akce se nevrací.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. ATELIÉR TUBA má právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
 • Brání-li ATELIÉRU TUBA vyšší moc či akty orgánů veřejné moci v dodání Zboží či uskutečnění Akce;
 • Nebude-li 5 pracovních dní před započetím Akce naplněna minimální kapacita účastníků Akce;
 1. Klient má právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
 • Brání-li klientovi jeho zdravotní stav účastnit se Akce od jejího počátku.
 1. Odstoupení lze učinit výlučně jen písemnou formou. Odstoupením zaniká smlouva od počátku.
 2. Odstoupí-li klient platně od smlouvy, vrátí mu ATELIÉR TUBA bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to bankovním převodem. ATELIÉR TUBA vrátí klientovi přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím klient bude souhlasit.

 

VIII. Náhradní plnění

 1. Klient má právo se i bez udání důvodů řádně omluvit maximálně ze dvou lekcí Semestrálního kurzu. Klientovi náleží za každou lekci, z níž se řádně omluvil, náhradní plnění.
 2. Bude-li ATELIÉRU TUBA bránit vyšší moc či akty orgánů veřejné moci v konání Semestrálního kurzu či jeho části, budou klientovi lekce, které se měly konat v době trvání takových překážek, nahrazeny náhradním plněním.
 3. Náhradním plněním se rozumí bezplatné poskytnutí tolika Poukazů na Akci v hodnotě každého jednotlivého Poukazu 200,- Kč, kolik se jich bude svou souhrnnou hodnotou rovnat souhrnné hodnotě lekcí, za něž klientovi náleží náhradní plnění. Případný kladný rozdíl mezi hodnotou lekcí, za něž klientovi náleží náhradní plnění, a souhrnnou hodnotou poskytnutého náhradního plnění se nevrací. Vznikne-li klientovi právo na náhradní plnění dle článku VIII odst. 1 těchto všeobecných podmínek, má klient právo na vydání Poukazů jen na Akci „Otevřený ateliér“.
 4. Bude-li bránit klientovi jeho zdravotní stav zúčastnit se více než jedné poloviny lekcí Semestrálního kurzu a omluví-li se řádně z daných lekcí, bude klientovi vrácena poměrná část ceny daného Semestrálního kurzu.
 5. Klient je řádně omluven, jestliže svou neúčast na dané lekci oznámil danému lektorovi nejméně 2 hod před zahájením dané lekce, a to písemně či e-mailem.
 6. Tvrdí-li klient, že mu jeho zdravotní stav bránil účastnit se lekcí, musí tuto skutečnost prokázat ATELIÉRU TUBA potvrzením lékaře.

 Práva z vadného plnění

 1. Klient bere na vědomí, že umělecká činnost účastníků Akcí je projevem jejich schopností a zkušeností a že výsledky jejich umělecké tvorby nemohou být v žádném případě považovány za vadu plnění. Za vadu plnění se považuje výlučně jen:
 • Opakovaná neomluvená účast lektora na lekci daného Semestrálního kurzu.
 1. ATELIÉR TUBA v žádném případě neodpovídá za to, zda klient díky Individuálním lekcím či jiným Akcím dosáhne svého záměru (např. přijetí na uměleckou školu).

 Další práva a povinnosti

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty – zaručený či uznávaný podpis se nevyžaduje. Klient doručuje ATELIÉRU TUBA korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. ATELIÉR TUBA doručuje klientovi korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
 2. ATELIÉR TUBA je oprávněn kdykoliv v průběhu Semestrálního kurzu změnit osobu lektora.
 3. ATELIÉR TUBA může vyžadovat předchozí rezervaci termínu účasti klienta na vybrané Akci. Klient provede rezervaci termínu prostřednictvím internetového obchodu.
 4. Zamýšlí-li klient využít Poukaz na Akci, na níž je vyžadována předchozí rezervace termínu, musí klient při rezervaci termínu zadat do příslušného pole kód Poukazu. Jinak bude při příchodu klienta na Akci požadováno po klientovi zaplacení ceny Akce.
 5. Klient je povinen dodržovat pravidla užívání Ateliéru, která jsou dostupná na webových stránkách internetového obchodu a vyvěšena v Ateliéru. Klient je povinen se řídit veškerými pokyny lektora.
 6. ATELIÉR TUBA může nabízet v internetovém obchodě drobné Zboží mající povahu zejm. upomínkových a propagačních předmětů. Zboží není nikam odesíláno. Objedná-li klient Zboží prostřednictvím internetového obchodu, vyzvedne si jej po předchozí dohodě v Ateliéru. Klient si při převzetí Zboží řádně prohlédne a v hotovosti zaplatí kupní cenu Zboží. Již zaplacené Zboží nelze reklamovat.

 Osobní údaje

 1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE

 

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztah ATELIÉRU a klienta se řídí právním řádem České republiky.
 2. Případné soudní spory budou rozhodovány soudy České republiky.
 3. Všechna práva k webovým stránkám ATELIÉRU TUBA, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží ATELIÉRU TUBA. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez předchozího písemného souhlasu ATELIÉRU TUBA.
 4. ATELIÉR TUBA nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Klient nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Smlouva včetně všeobecných podmínek je archivována ATELIÉREM TUBA v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění všeobecných podmínek může ATELIÉR TUBA měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných podmínek.

 

Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 13.9.2021